Leerlingenstatuut

​​​

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerling. 

Het leerlingenstatuut geldt steeds in en om de schoolgebouwen onder schooltijd, en ook daarbuiten wanneer er verband is met een schoolsituatie. Dit is in ieder geval bij alle buitenschoolse activiteiten. Het leerlingenstatuut is van toepassing op de leerlingen, de ouders en het personeel. Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. Het leerlingenstatuut behoeft de instemming van de leerling geleding van de IMR. Het leerlingenstatuut wordt steeds vastgesteld voor een periode van twee jaar. Het leerlingenstatuut behoudt na afloop van de periode van twee jaar zijn geldigheid tot het moment dat het leerlingenstatuut opnieuw is vastgesteld. Het leerlingenstatuut kan tussentijds door het bevoegd gezag worden gewijzigd op voorstel van de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad, minimaal tien leerlingen of de rector/directeur. Ook tussentijdse wijziging behoeft de instemming van de leerling geleding van de IMR. De tekst van het leerlingenstatuut wordt op de website van de school gezet en ligt ter inzage bij de administratie. 

Tijdens (onderdelen van) het eindexamen is het Eindexamenbesluit VO van toepassing. (Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o.) De rector/directeur stelt een schoolreglement vast waarin in elk geval voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van bevordering, fraude, huiswerk, lestijden, te laat komen, verlof, verzuim, lesuitval en ongewenste intimiteiten. Aan het begin van het schooljaar wordt de leerling op de hoogte gebracht van het bestaan van het leerlingenstatuut, waar het statuut te vinden is en er wordt een korte toelichting gegeven over de functie van en de regels in het statuut.

Leerlingenstatuut VO 2016.pdf